วันที่ 15 มีนาคม 2556 นายสุเทพ สินชัย เกษตรอำเภอขลุง ได้เป็นประธานในการดำำเนินการอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูพืช
โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ี่จาก กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมถ่ายทอด
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเชื้อราบิวเวอเรีย ณ วัดดอนอุดม ต.บ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี:::สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง:::
16/1 หมู่ 3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1666
E - mail : cht_khlung@doae.go.th